காதல் என்பது உயிரில் இருந்து...
இதயத்தின் மூலம்...
உடல் முழுவதும் பரவும்..
ஒரு அற்புதமான உணர்வு..

காதலுக்கு ஆயிரம் அர்த்தம் உண்டு..
ஆயிரத்தில் இதுவும் ஒன்று..

                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary