பட்டாம்பூச்சியாய் காதல்.


நான் வாழ்ந்த காலங்களில்,
உன்னோடு பழ்கிய நாட்கள் மட்டும்
பட்டாம்பூச்சியாய்
என் மனதில்..
உன்னை நினைக்கும்போதெல்லாம்,
என் கண்முன் தோன்றுகிறாய் ,
வண்ணத்துப்பூச்சியாய்....!
                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary