என்று உணர்வாய் நம் காதலை???


என்று உணர்வாய் நம் காதலை???
என்னுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தால்
நேரம் போவது தெரியவில்லை
என்கிறாய் நீ....
என் உயிர் போனால் மட்டும்...
தெரியவா போகிறது..
உனக்கு.....                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary