மனித மிருகங்கள்.
மனித காட்சி சாலைக்கு...
இங்கே..
மிருகங்கள்,
வந்து போகின்றன..
குழந்தை உள்ளம் கொண்ட.
முதியவர்களை பார்க்க..
மிருக பெரிசுகள்
வந்து போகும் இடம்..

                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary