பகல் இரவாக‌;

இளமை மூப்பாக;

மொட்டு மலராக‌;

பிறப்பு இறப்பாக;ர்ணங்களும் மாறுகின்ற.

வார்த்தைகளும் மாறுகின்ற.

மொழிகள் மாறுகின்றன-அதன்

ழிகளும் மாறுகின்ற‌.உண்மைகள் பொய்யாக;

பொய்கள் உண்மையாக;

வுகள் நிகழ்வுகளாக;

நிகழ்ந்தவை வுகளாக‌;
அரசுகளும் மாறுகின்ற‌.

அரசியல்களும் மாறுகின்ற.

காலங்கள் மாறுகின்றன‌ - அதன்

காட்சிகளும் மாறுகின்ற‌.மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன‌....


இந்தஅண்டத்தின்

ஒவ்வொரு அனுவிலும்....

ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும்...

ஒவ்வொரு த்திலும் ...


மாற்றங்கள் ம்மை மாற்றிக்

கொண்டே இருக்கும் போது

நாம் மாறால் பார்த்துக் கொள்வதின்

பெயர்தான் காதல்

                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary