எண்ணுள் மறைந்த நட்புஎண்ணுள் மறைந்த நட்பு
 உன் காதலனை
நீ
அறிமுகம் செய்தபோது
மறைந்தது
 நம் நட்பு..!!!


உண்ணுள் துளிர்த்த காதல்

                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary