காதல் வடு.


காதல் வடு.


தெளிந்த குளத்தில்
கல்லெறிந்து சென்றவள்
நீ தானே,
ஏனடி மீண்டும் நான்
தெளியும் வரை
காத்திருக்கிறாய் கையில் கல்லுடன்...

                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary