பனியாய் என் கோபம்!!!


ஆவேசமாய் வந்த சுனாமி,
அமைதியாய் செல்கிறது
உன்னை கண்டவுடன்..
இயற்கையாலே உன்னிடம் காட்டமுடியாத
கோபத்தை
என்னால் எப்படி முடியும்.பெண்ணே.???

                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary