உன்னோடு
என் கோபம்
வார்த்தையில் மட்டும்தான்..
உள்ளத்தில் இல்லை..
உன் மீதான என் காதல்..
வெறும் வார்த்தையில் அல்ல ..
என் இதயத்தில்..


                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary